Pla de contingència envers COVID-19

El centre d’estudis i l’escola de formació sanitària Aurea S.L. (d’ara en endavant, “Aurea”), regint-se als criteris descrits per les autoritats competents en matèria sanitària i educativa, recollits en el Pla d’Actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, elabora el present Pla de Contingència referent a l’agent biològic SARS-CoV-2.

El Pla d’Actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius és vigent sempre i quan ho sigui el Pla d’actuació del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (a partir d’ara, serà designat “PROCICAT”). Es preveuen 4 fases d’actuació en funció de l’estat de gravetat de la pandèmia; essent la primera fase aplicable per a la més lleu de les situacions i l’última fase per a la més greu d’elles.

A grans trets, el pla d’actuació per el curs 2021-2022, exposa els següents objectius:

 • Malgrat la pandèmia, tots els adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
 • L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.
 • L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
 • A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

La proposta es basa en valors de seguretat, salut, equitat i vigència i en els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut.

Els dos pilars per al control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos que es puguin produir.

Partint d’aquesta base, s’estableixen cinc principis:

 1. Estabilitat en els grups de convivència i socialització.

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb grups estables (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 m i l’ús de la mascareta.

 • Mesures de prevenció personal.

Les mesures de prevenció personal abasten el distanciament físic, la higiene de mans, l’ús de la mascareta i els requisits d’accés al centre.

En grups estables no s’exigirà la distància física interpersonal de seguretat, que s’estableix en 1,5 m; s’estipula l’equivalència en termes d’àrea de seguretat com a 2,5 m2 per a cada persona.

Dins d’un grup estable NO és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de 2,5 m2).

La higiene de mans és una de les mesures més efectives per tal de preservar la salut.

El requeriment serà abans i després de: els àpats, anar al lavabo i realització d’activitats (entre les quals també s’inclouen els descansos). I per descomptat, a l’arribada i a la sortida d’Aurea.

Pel que fa al personal, caldrà el rentat de mans a l’arribada al centre (abans d’establir contacte amb els alumnes). També caldrà abans i després de: manipular aliments (malgrat que siguin de consum propi) i anar al lavabo. A més, malgrat que no s’hagi realitzat cap acte dels anteriorment esmentats, caldrà prendre consciència de rentar-se les mans cada dues hores (com a mínim).

Es garanteix l’existència de punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. A més, hi ha establertes tres estacions d’higiene, situades en punts estratègics, a cadascun dels dos centres. Aquestes, consten de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús de l’alumnat i personal de l’escola.

L’ús de la mascareta és obligatori dins l’aula. I aquesta obligatorietat s’emfatitza més encara quan s’està fora, o bé, quan no es pot mantenir la distància física. La mascareta requerida ha de ser higiènica i complir la normativa de Una Norma Española (a partir d’ara, normativa UNE).

Per tant, en accedir al centre, caldrà portar ja prèviament la mascareta.

Els requisits d’accés al centre són:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula per sobre dels 37,5 °C, tos, dificultat per a respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.

Control de símptomes

Les famílies, o directament l’alumne o alumna si té 16 anys o més, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l’inici del curs, han de signar una declaració responsable (adjuntada al final del document) a través de la qual:

 • Han de fer constar que són coneixedores de la situación actual de pandèmia i s’atindran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
 • Es comprometen a no portar l’adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la Covid – 19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per poder prendre les mesures oportunes.
 • Neteja, desinfecció i ventilació.

L’escola disposa d’una planificació de neteja, desinfecció i ventilació adaptada a les característiques del centre. D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això cal seguir curosament les orientacions de ventilació.

La nova evidencia mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021 – 2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020 – 2021.

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es farà amb una periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin condicions d’higiene.

Els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llençaran als contenidors amb bosses. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta (residus que ja no tenen valor i no se’n pot aprofitar res) i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es tancarà amb una bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat la persona i s’introduirà aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus.

 • Promoció de la salut i suport emocional.

La pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context:

 • Gestió de casos

Quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser COVID-19 al centre s’aplicarà el protocol vigent de gestió de casos:

 1. Es portarà a un espai separat d’ús individual.
 2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica.
 3. S’ha de contactar la família per tal que vingui a buscar l’adolescent (si s’escau).
 4. Es trucarà també al 061.
 5. Es contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

Enguany, si un alumne d’un grup estable fos positiu de COVID – 19, el confinament domiciliari només recauria sobre aquells alumnes que no hagin rebut la pauta completa de vacunació. La resta de l’alumnat, si estés vacunat, continuaria assistint presencialment a classe amb tota normalitat i seguint respectuosament les directrius d’higiene de mans, distància física, mascareta i ventilació.

 • Organització del centre

El curs començarà de manera presencial dilluns dia 13 de setembre per als alumnes de CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria i dilluns dia 20 de setembre per a l’alumnat de CFGS d’Higiene Bucodental.

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes.

Grups de convivència estable

Es considera grup de convivència estable, el grup classe de referència de l’alumnat. Per tant, el nombre màxim d’alumnes d’un grup estable de convivència és el d’alumnat matriculat per a aquell grup classe.

Pel que fa al professorat, en el cas que s’escau, com a professorat de cicles formatius, no es considera que forma part del grup estable de convivència de l’alumnat atès que en la majoria dels casos no fa tota la docència dins aquest grup.

El grup estable s’ha de mantener junt en el màxim horari possible.

L’hora del pati

La sortida al pati serà esglaonada. Per tant, hi ha uns torns establerts. Mentre s’estigui amb els companys es recomana mantenir la distància física, i s’haurà de menester la mascareta.  Atès que el centre no disposa d’un pati propi, serà obligatori sortir fora del centre durant els 30 minuts de pausa llarga. Això implica que en cap cas es podrà romandre als passadissos o aules de l’escola. A més, els lavabos són d’ús individual; el fet d’entrar més d’una persona al lavabo alhora suposarà la immediata expulsió.

Entrades i sortides

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada. S’estableixen els punts d’entrada i sortida, i es marca quins grups accedeixen per cada punt. L’entrada i la sortida dels diferents grups es farà en intervals de 10 minuts. I s’haurà de dur la mascareta en tot moment.

El centre informarà l’ajuntament de Girona sobre l’horari d’entrades i sortides per tal que la policia local pugui planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.

Prèviament a l’accés al centre, tal i com menciona la normativa, NO se’ls prendrà la temperatura. Un cop entrin al centre, els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distancia física interpersonal i han de portar mascareta en tot moment.

Circulació dins el centre

En els passadissos i lavabos s’ha d’intentar no coincidir amb membres de diferents grups. I en cas que no es pugui evitar, serà de vital importancia mantenir la distància interpersonal d’1’5 m i portar mascareta. Queda estrictament prohibit que entri més d’una persona ensems al lavabo; així com esperar-se en grup en els passadissos. Per exemple, si dues persones alhora requereixen l’ús de les taquilles, s’haurà de respectar la distància fent cua, deixant la distància física establerta entre persona i persona.

   Entrades i sortides dels grups de CFGM i CFGS.

Equipaments específics d’ús compartit en les aules de pràctiques

Per part del centre es procurarà que els equipaments compartits siguin els mínims possibles. Quan se’n faci un ús compartit, serà sempre dins d’un mateix grup – classe i es procedirà a la neteja i desinfecció entre els diferents grups. I és obligatori el rentat previ i posterior al seu ús.

L’alumne/a es compromet a accedir al centre amb els equips i recanvis individuals corresponents que estableixi la normativa del Covid-19. Els equips individuals són: mascaretes (segons normativa UNE), guants o d’altres elements que puguin sorgir o ser necessaris.

En el cas que l’alumne no en porti, ACES Girona 2000 S.L. en tindrà al centre. Això no obstant, serà una mesura excepcional i sempre que es compleixi amb el consum diari corresponent. Aquesta entrega estarà controlada pel Centre. L’escola es reserva el dret d’admissió de l’alumne/a si no es compleix amb els requisits de protecció adequats a cada situació que estableixi el Centre. El fet d’incomplir aquesta normativa suposa la immediata expulsió del centre.

Cal prendre consciència que la protecció individual no recau només sobre el propi alumne, sinó que també té una vessant solidària; les accions individuals tenen conseqüències sobre els companys i treballadors d’Aurea.