Curs pediatria materno infantil I
per a Tècnics en Cures auxiliars d’infermeria

Curs: Pediatria materno-infantil I (Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3)

Modalitat: Presencial

Perfil professional de l’alumne/a:

– Tècnics en Cures auxiliars d’infermeria de qualsevol àmbit assistencial relacionat amb l’atenció pediàtrica i la salut reproductiva de la dona; consultes ginecològiques, unitats hospitalàries de pediatria, neonatologia, sala de parts etc.

– Tècnics en Cures auxiliars d’infermeria que busquen ampliar els seus recursos professionals i laborals amb una formació especialitzada.

Objectius:

  • Formar en cuidats a la dona durant la seva etapa reproductiva, en especial durant la gestació, part i puerperi.
  • Participar en els plans sanitaris de promoció de la salut matern infantil.
  • Fomentar una actitud proactiva en la prevenció i promoure una atenció integral a la dona i el infant.
  • Garantir una assistència integral al infant en les diferents fases del desenvolupament.
  • Detectar qualsevol anomalia en el creixement i desenvolupament del infant.

Metodologia:

La metodologia que s’ofereix als estudiants en aquest curs, comprèn les següents activitats:

  • Classes magistrals teòrico-pràctiques ( en àrea de simulació clínica del centre).
  • Presentació de problemes i casos pràctics.
  • S’utilitzarà la plataforma Moodle única i exclusivament com a eina de suport per a l’alumne. En cap cas es realitzaran tasques telemàtiques, tota la formació es realitzarà a l’aula presencial.

Durada:

  • El curs tindrà una durada de 93h de formació lectives compreses en franges horàries de 3h a la setmana, segons calendari adjunt. El nombre de participants serà de 25 alumnes per curs ubicats en aula de 150m2.
  • La formació es desenvoluparà durant els mesos d’abril i maig. El 6 de Juny hi haurà l’examen final d’avaluació

Avaluació:

L’estudiant ha de demostrar que ha assolit els resultats de aprentatge previstos mitjançant la següent prova d’avaluació que es realitzarà el dia previst per l’examen, segons el calendari (es requerirà un 80% d’assistència obligatòria al curs per accedir a la prova pertinent d’avaluació. Aquest control d’assistència s’efectuarà cada dia de classe al seu inici per mitjà de la plataforma educativa de l’escola).

Resultats d’aprenentatge:

L’estudiant és capaç de valorar holísticament les necessitats de la dona gestant i puerperi, el nounat, lactant, infant. En la seva evolució fisiològica, patològica. Saber formar i educar a usuaris i cuidadors en matèria de salut en la maternitat i la infància.