Curs pediatria materno infantil I per a Tècnics en Cures auxiliars d’infermeria – BLOC 3

 

Curs: Pediatria materno-infantil I – BLOC 3

Modalitat: Presencial

Perfil professional de l’alumne/a:

– Tècnics en Cures auxiliars d’infermeria de qualsevol àmbit assistencial relacionat amb l’atenció pediàtrica i la salut reproductiva de la dona; consultes ginecològiques, unitats hospitalàries de pediatria, neonatologia, sala de parts etc.

– Tècnics en Cures auxiliars d’infermeria que busquen ampliar els seus recursos professionals i laborals amb una formació especialitzada.

Objectius:

 • Formar en cuidats a la dona durant la seva etapa reproductiva, en especial durant la gestació, part i puerperi.
 • Participar en els plans sanitaris de promoció de la salut matern infantil.
 • Fomentar una actitud proactiva en la prevenció i promoure una atenció integral a la dona i el infant.
 • Garantir una assistència integral al infant en les diferents fases del desenvolupament.
 • Detectar qualsevol anomalia en el creixement i desenvolupament del infant.

Metodologia:

La metodologia que s’ofereix als estudiants en aquest curs, comprèn les següents activitats:

 • Classes magistrals teòrico-pràctiques ( en àrea de simulació clínica del centre).
 • Presentació de problemes i casos pràctics.
 • S’utilitzarà la plataforma Moodle única i exclusivament com a eina de suport per a l’alumne. En cap cas es realitzaran tasques telemàtiques, tota la formació es realitzarà a l’aula presencial.

Durada:

 • El bloc 3 tindrà una durada de 24h de formació lectives compreses en franges horàries de 3h a la setmana, segons calendari adjunt. El nombre de participants serà de 25 alumnes per curs ubicats en aula de 150m2.
 • La formació es desenvoluparà durant els mesos d’abril i maig. El 6 de Juny hi haurà l’examen final d’avaluació

 

Avaluació:

L’estudiant ha de demostrar que ha assolit els resultats de aprentatge previstos mitjançant la següent prova d’avaluació que es realitzarà el dia previst per l’examen, segons el calendari:

 • Examen escrit. Prova objectiva que consistirà en un examen tipus test de 72 preguntes sobre la matèria explicada en les classes i , amb quatre respostes possibles, una sola vàlida i sense punts negatius. Per superar aquesta prova serà necessari 40 encerts. No resta. Corresponen a 6 preguntes per tema o be substituïbles per una avaluació pràctica o cas pràctic. (a excepció del tema 17 i 18 que no seran avaluables)
 • Es requerirà un 80% d’assistència obligatòria al curs per accedir a la prova pertinent d’avaluació. Aquest control d’assistència s’efectuarà cada dia de classe al seu inici per mitjà de la plataforma educativa de l’escola.

Resultats d’aprenentatge:

L’estudiant és capaç de valorar holísticament les necessitats de la dona gestant i puerperi, el nounat, lactant, infant. En la seva evolució fisiològica, patològica. Saber formar i educar a usuaris i cuidadors en matèria de salut en la maternitat i la infància.

+ Programa

 • TEMA 1. Principals problemes de salut en el nounat
 • 1.1 El nounat post mortem
 • 1.2 El nounat de mare diabètica
 • 1.3 El nounat de mare consumidora de droga
 • 1.4 El nounat amb infecció congènita
 • 1.5 El nounat amb problemes respiratoris
 • 1.6 Icterícia neonatal
 • 1.7 Hipoglucèmia en el nounat
 • 1.8 Sèpsies neonatal
 • 1.9 Síndrome del patiment fetal
 • TEMA 2. Malalties/accidents habituals durant la infància
 • 2.1 Malalties infectocontagioses de la infància
 • 2.1.1 El nen amb febre
 • 2.1.2 Sida infantil
 • 2.1.3 La varicel·la
 • 2.1.4 El xarampió
 • 2.1.5 La tos ferina
 • 2.1.6 La rubèola
 • 2.1.7 L’escarlatina
 • 2.1.8 La malaltia de Kawasaki
 • 2.2 Accidents habituals durant la infància
 • 2.2.1 Caigudes
 • 2.2.2 Intoxicacions
 • 2.2.3 Ennuegaments
 • 2.3 Patologia pediàtrica
 • 2.3.1 Patologia respiratòria
 • 2.3.2 Patologia endocrino-metabòlica
 • 2.3.3 Síndrome de la mort sobtada
 • 2.3.4 Patologia digestiva
 • 2.4 El nen hospitalitzat
 • 2.4.1 Recollida de mostres
 • 2.4.2 Presa de constants
 • TEMA 3. Problemes psicosocials
 • 3.1 Atenció psicològica en l’etapa infantil
 • TEMA 4. Massatge infantil
 • 4.1 Indicacions generals a l’hora de realitzar el massatge
 • 4.2 Introducció a les tècniques de massatge
 • 4.3 Maniobres de massatge per a nadons i infants
 • TEMA 5. Aprenentatge i infantesa
 • 5.1 Etapa de 0-3 anys.
 • 5.1.1 Pre-mielinització. Estimulació i estima.
 • 5.1.2 Les funcions bàsiques del cervell infantil i la seva plasticitat, hipocamp, sentiments i emocions. Motricitat
 • 5.2 Etapa 3-5 anys. Mielinització, creativitat i curiositat.
 • 5.2.1 Les funcions superiors del cervell infantil plasticitat, Prefrontal, moral i límits.
 • 5.3 Casos aplicats: Els orfenats i els seus efectes.
 • TEMA 6. English Language Subject
 • 6.1 Grammar and basic concepts
 • 6.2 Specialized vocabulary
 • 6.3 Use of english in practical exercises
 • 6.4 Speaking focused on dialogue skills
 • TEMA 7. Recerca en pediatria
 • 7.1 Projectes de recerca i assajos clínics.
 • 7.2 Articles i difusió de la informació.
 • 7.3 Recerca metabòlica materno-fetal.

+ Docents del curs

 • Coordinadora de la formació:
 • · Sra. Silvia Bosch Agustí
 • - Llicenciada en Infermería
 • - Llicenciada en Psicologia
 • - Actualment treballant a la Clínica Girona com a infermera, professora de la UdG en el Grau d’infermeria i professora de cicles a Aurea Formació
 • Professorat:
 • · Sra. Anna Rebarter Rius
 • - Llicenciada en Infermeria per la Universitat de Girona
 • - Actualment treballant a l’Institut d’Assistència sanitària com a infermera en serveis de pediatria i maternitat, medicina interna, pal.liatius i convalescència.
 • · Sra. Marta Gonzalez Casellas
 • - Llicenciada en Infermeria
 • - Especialista en comadrona a l’Hospital Josep Trueta