Curs pediatria materno infantil I per a Tècnics en Cures auxiliars d’infermeria – BLOC 1

 

Curs: Pediatria materno-infantil I – BLOC 1

Modalitat: Presencial

Perfil professional de l’alumne/a:

– Tècnics en Cures auxiliars d’infermeria de qualsevol àmbit assistencial relacionat amb l’atenció pediàtrica i la salut reproductiva de la dona; consultes ginecològiques, unitats hospitalàries de pediatria, neonatologia, sala de parts etc.

– Tècnics en Cures auxiliars d’infermeria que busquen ampliar els seus recursos professionals i laborals amb una formació especialitzada.

Objectius:

 • Formar en cuidats a la dona durant la seva etapa reproductiva, en especial durant la gestació, part i puerperi.
 • Participar en els plans sanitaris de promoció de la salut matern infantil.
 • Fomentar una actitud proactiva en la prevenció i promoure una atenció integral a la dona i el infant.
 • Garantir una assistència integral al infant en les diferents fases del desenvolupament.
 • Detectar qualsevol anomalia en el creixement i desenvolupament del infant.

Metodologia:

La metodologia que s’ofereix als estudiants en aquest curs, comprèn les següents activitats:

 • Classes magistrals teòrico-pràctiques ( en àrea de simulació clínica del centre).
 • Presentació de problemes i casos pràctics.
 • S’utilitzarà la plataforma Moodle única i exclusivament com a eina de suport per a l’alumne. En cap cas es realitzaran tasques telemàtiques, tota la formació es realitzarà a l’aula presencial.

Durada:

 • El bloc 1 tindrà una durada de 42h de formació lectives compreses en franges horàries de 3h a la setmana, segons calendari adjunt. El nombre de participants serà de 25 alumnes per curs ubicats en aula de 150m2.
 • La formació es desenvoluparà durant els mesos d’abril i maig. El 6 de Juny hi haurà l’examen final d’avaluació

 

Avaluació:

L’estudiant ha de demostrar que ha assolit els resultats de aprentatge previstos mitjançant la següent prova d’avaluació que es realitzarà el dia previst per l’examen, segons el calendari:

 • Examen escrit. Prova objectiva que consistirà en un examen tipus test de 72 preguntes sobre la matèria explicada en les classes i , amb quatre respostes possibles, una sola vàlida i sense punts negatius. Per superar aquesta prova serà necessari 40 encerts. No resta. Corresponen a 6 preguntes per tema o be substituïbles per una avaluació pràctica o cas pràctic. (a excepció del tema 17 i 18 que no seran avaluables)
 • Es requerirà un 80% d’assistència obligatòria al curs per accedir a la prova pertinent d’avaluació. Aquest control d’assistència s’efectuarà cada dia de classe al seu inici per mitjà de la plataforma educativa de l’escola.

Resultats d’aprenentatge:

L’estudiant és capaç de valorar holísticament les necessitats de la dona gestant i puerperi, el nounat, lactant, infant. En la seva evolució fisiològica, patològica. Saber formar i educar a usuaris i cuidadors en matèria de salut en la maternitat i la infància.

+ Programa

 • TEMA 1. La salut sexual i reproductiva en la dona.
 • 1.1 Concepte de salut sexual i reproductiva de la dona
 • 1.2 Etapes en el cicle reproductiu: pubertat i climateri
 • 1.3 Salut materna: factors que influeixen
 • 1.4 Indicadors de Salut sexual de la dona
 • 1.5 Població vulnerable. Desigualtats en salut
 • TEMA 2. El cicle hormonal. Síndrome premenstrual. Sexualitat. Planificació familiar.
 • 2.1 Concepte de control de la concepció
 • 2.2 Contracepció. Mètodes anticonceptius, eficàcia, formes d’actuació, indicacions i contraindicacions
 • 2.3 Criteris a tenir en comte a l’hora d’escollir un mètode anticonceptiu
 • 2.4 La esterilitat
 • TEMA 3 Biologia cel·lular i genètica.
 • 3.1 Formació de cèl·lules a partir d’altres cèl·lules preexistents (mitosi i meiosi)
 • 3.2 Formació de gàmetes femenins (òvuls) i gàmetes masculins (espermatozoides). Fusió d’òvul i espermatozoide (fecundació). Cas aplicat: bessons univitel·lins i bessons bivitel·lins
 • 3.3 Interpretació de cariotips: identificació del sexe de l’individu i possibles síndromes associades
 • 3.4 Genètica. Herència de caràcters: herència lligada al sexe i herència autosòmica (Herència intermèdia, codominància, dominant – recessiva)
 • 3.5 Casos aplicats: grup sanguini i color dels ulls.
 • TEMA 4. Fecundació. Primers estadis, gestació i desenvolupament fetal
 • 4.1 Modificacions anatòmic – fisiològiques i signes i símptomes de la gestació
 • 4.2 Anatomia, fisiologia i funcions de la placenta i el cordó umbilical
 • 4.3 Líquid amniòtic i membranes ovulars
 • 4.4 Creixement, desenvolupament i metabolisme fetal
 • 4.5 Nutrició durant la gestació
 • TEMA 5. Riscos de la gestació
 • 5.1 Naixement pre terme
 • 5.2 Embaràs ectòpic
 • 5.3 Avort: espontani/induït
 • 5.4 Placenta prèvia
 • 5.5 Despreniment de placenta
 • 5.6 Preeclàmpsia
 • 5.7 Anèmia
 • 5.8 Diabetis
 • TEMA 6. Preparació de la sala de parts i acollida de la partera
 • 6.1 Instrumental en us
 • 6.2 Equipaments
 • 6.3 La sala de parts
 • 6.4 Circuit d’atenció a la dona durant el part hospitalari
 • 6.5 La cesària
 • 6.6 El part inesperat
 • TEMA 7: Canvis emocionals entorn a la gestació
 • 7.1 Els hàbits saludables
 • 7.2 El pla de naixement
 • 7.3 Acceptació de l’embaràs
 • 7.4 La depressió postpart
 • 7.5 Introducció en el procés del puerperi

+ Docents del curs

 • Coordinadora de la formació:
 • · Sra. Silvia Bosch Agustí
 • - Llicenciada en Infermería
 • - Llicenciada en Psicologia
 • - Actualment treballant a la Clínica Girona com a infermera, professora de la UdG en el Grau d’infermeria i professora de cicles a Aurea Formació
 • Professorat:
 • · Sra. Anna Rebarter Rius
 • - Llicenciada en Infermeria per la Universitat de Girona
 • - Actualment treballant a l’Institut d’Assistència sanitària com a infermera en serveis de pediatria i maternitat, medicina interna, pal.liatius i convalescència.
 • · Sra. Marta Gonzalez Casellas
 • - Llicenciada en Infermeria
 • - Especialista en comadrona a l’Hospital Josep Trueta