Pla de contingència envers COVID-19

El centre d’estudis i l’escola de formació sanitària Aurea® (d’ara en endavant, “Aurea”), regint-se als criteris descrits per les autoritats competents en matèria sanitària i educativa, recollits en el Pla d’Actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, elabora el present Pla de Contingència referent a l’agent biològic SARS-CoV-2.

El Pla d’Actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius és vigent sempre i quan ho sigui el Pla d’actuació del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (a partir d’ara, serà designat “PROCICAT”). Es preveuen 4 fases d’actuació en funció de l’estat de gravetat de la pandèmia; essent la primera fase aplicable per a la més lleu de les situacions i l’última fase per a la més greu d’elles.

A grans trets, el pla d’actuació per el curs 2020-2021, exposa els següents objectius:

 • Malgrat la pandèmia, tots els adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
 • L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.
 • L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
 • A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

La proposta es basa en valors de seguretat, salut, equitat i vigència.

Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut

Els dos pilars per al control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos que es puguin produir.

Partint d’aquesta base, s’estableixen cinc principis:

 1. Estabilitat en els grups de convivència i socialització.

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb grups estables (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.

2. Mesures de prevenció personal.

Les mesures de prevenció personal abasten el distanciament físic, la higiene de mans, l’ús de la mascareta, requisits d’accés als centres educatius i control de símptomes.

En grups estables no s’exigirà la distància física interpersonal de seguretat, que s’estableix en 1,5 m; s’estipula l’equivalència en termes d’àrea de seguretat com a 2,5 m2 per a cada persona.

Dins d’un grup estable s’ha de poder garantir la distància interpersonal d’1 m.

La higiene de mans és una de les mesures més efectives per tal de preservar la salut.

El requeriment per a adolescents serà abans i després de: els àpats, anar al lavabo i realització d’activitats (entre les quals també s’inclouen els descansos). I per descomptat, a l’arribada i a la sortida d’Aurea.

Pel que fa al personal, caldrà el rentat de mans a l’arribada al centre (abans d’establir contacte amb els alumnes). També caldrà abans i després de: manipular aliments (malgrat que siguin de consum propi) i anar al lavabo. A més, malgrat que no s’hagi realitzat cap acte dels anteriorment esmentats, caldrà prendre consciència de rentar-se les mans cada dues hores (com a mínim).

Es garanteix l’existència de punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. A més, hi ha establertes tres estacions d’higiene, situades en punts estratègics, a cadascun dels dos centres. Aquestes, consten de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús de l’alumnat i personal de l’escola.

L’ús de la mascareta és obligatori dins l’aula. I aquesta obligatorietat s’emfatitza més encara quan s’està fora, o bé, quan no es pugui mantenir la distància física. La mascareta requerida ha de ser higiènica i complir la normativa de Una Norma Española (a partir d’ara, normativa UNE).

Per tant, en accedir al centre, caldrà portar ja prèviament la mascareta.

Els requisits d’accés al centre són:

 • Presentar una temperatura corporal inferior als 37’5°.
 • Si es presenta una temperatura corporal inferior als 37’5°, però aquesta ha estat reduïda amb antitèrmics, tampoc no es permet l’accés al centre.
 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula, tos, dificultat per a respirar, mal de coll, alteració del gust o de l’olfacte, vòmits o diarrees, mal de cap, malestar, calfreds, dolor muscular…) o qualsevol altre quadre infecciós.

A més, no es podrà accedir al centre, si:

 • S’està en aïllament per haver estat positiu de COVID-19.
 • S’està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
 • Es conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • S’està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

3. Neteja, desinfecció i ventilació.

L’escola disposa d’una planificació de neteja, desinfecció i ventilació adaptada a les característiques del centre. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Les instal·lacions interiors es ventilaran cinc cops al dia: abans de l’entrada i després de la sortida dels alumnes i tres vegades més (com a mínim) durant el transcurs de la jornada.

A més, amb una periodicitat diària, es durà a terme la neteja i posterior desinfecció de tots els espais. Tot això, atenyent-nos a les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.

Es farà especial èmfasi en la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com ara els poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules es netejaran i desinfectaran després de les activitats. Aquesta mesura no fa referència en cap cas a la neteja i desinfecció de les taules del menjador, atès que enguany no es podrà disposar de l’office com a tal. El seu ús es limitarà a poder disposar de la nevera i del microones. Però en cap cas es permetrà menjar-hi.

Els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llençaran als contenidors amb bosses. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es tancarà amb una bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus.

4. Promoció de la salut i suport emocional.

La pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context:

5. Gestió de casos

Quan una persona comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre:

 1. Es portarà a un espai separat d’ús individual.
 2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica.
 3. S’ha de contactar la família per tal que vingui a buscar l’adolescent.
 4. En cas de presentar símptomes es trucarà també al 061.
 5. Es contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

Organització del centre

El curs començarà de manera presencial el dilluns dia 14 de setembre.

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes, tot i que de manera excepcional, es poden plantejar models híbris d’aprenentatge.

L’hora del pati

La sortida al pati serà també esglaonada. Per tant, hi ha uns torns establerts. Mentre s’estigui amb els companys caldrà mantenir la distància física d’1,5 m, i si algun alumne no la manté, de manera autoresponsable, s’haurà de menester la mascareta. Atès que el centre no disposa d’un pati propi, serà obligatori sortir fora del centre durant els 30 minuts de pausa llarga.

Entrades i sortides

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada. S’estableixen els punts d’entrada i sortida, i es marca quins grups accedeixen per cada punt. L’entrada i la sortida dels diferents grups es farà en intervals de 15 minuts.

El centre informarà l’ajuntament de Girona sobre l’horari d’entrades i sortides per tal que la policia local pugui planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.

Un cop entrin al centre, els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de portar mascareta tant de camí a l’aula com dins d’ella.

Circulació dins el centre

En els passadissos i lavabos s’ha d’intentar no coincidir amb membres de diferents grups. I en cas que no es pugui evitar, serà de vital importancia mantenir la distància interpersonal d’1’5 m i portar mascareta.

   Entrades i sortides

Equipaments específics d’ús compartit en les aules de pràctiques

Per part del centre es procurarà que els equipaments compartits siguin els mínims possibles. Quan se’n faci un ús compartit, serà sempre dins d’un mateix grup-classe i es procedirà a la neteja i desinfecció entre els diferents grups. I és obligatori el rentat previ i posterior al seu ús.

L’alumne/a es compromet a accedir al centre amb els equips i recanvis individuals corresponents que estableixi la normativa del Covid-19. Els equips individuals són: mascaretes (segons normativa europea), guants o d’altres elements que puguin surgir o ser necessaris.

En el cas que l’alumne no en porti, Aurea® en tindrà en el Centre. Això no obstant, serà una mesura excepcional i sempre que es compleixi amb el consum diari corresponent. Aquesta entrega estarà controlada pel Centre. L’escola es reserva el dret d’admissió de l’alumne/a si no es compleix amb els requisits de protecció adequats a cada situació que estableixi el Centre.

Cal prendre consciència que la protecció individual no recau només en el propi alumne, sinó que també té una vessant solidària; les accions individuals tenen conseqüències sobre els companys i treballadors del Centre.